دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نواب میرزا محمدعلی و کودکان

نواب میرزا محمدعلی و کودکان

از راست، ردیف پشت: ابوالحسن، نواب میرزا محمدعلی شریفی، و علی؛ ردیف جلو: نوابه نواب (دختر عالیه خانم و نواب آقا حسین)، فخرالحاجیه، تاج الملوک، و فاطمه خانم؛ ابوالحسن، علی، فخرالحاجیه، تاج الملوک، و فاطمه خانم فرزندان نواب میرزا محمدعلی شریفی و زینت الحاجیه بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ رجب ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد اندازه عکس: ۱۱ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A2
  •