دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی نواب شریفی

علی نواب شریفی، پسر زینت الحاجیه و نواب میرزا محمدعلی شریفی، با شوکت خانم فیلسوفی ازدواج کرد و فرزندان آن دو محمد، نوابه، پریدخت، ناهید، و منیژه شریفی هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید