دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالحاجیه

دختر زینت الحاجیه و نواب میرزا محمدعلی شریفی؛ همسر حسین صدر (پسر حاجی خانم آغا و صدرالعلماء)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید