دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نواب شریفی

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، نامه‌های خانوادگی، و اسناد حقوقی و مالی شامل وصیت نامه، نکاح نامه، بیع نامه، و صلح نامه. نامه‌ها و پاکت های نامه در این مجموعه از هم جدا نگهداری می‌شده و با هم انطباق داده نشده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ش
  • تاریخ دریافت خرداد ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1393
  •