دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالحسن نواب شریفی

ابوالحسن نواب شریفی، پسر زینت الحاجیه و نواب میرزا محمدعلی شریفی، با صفاء الملوک، دختر حاجی خانم آغا و صدرالعلماء، ازدواج کرد. فرزندان آن دو: علی و محمد شریفی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید