دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک نواب شریفی

ت ۱۲۹۲ ش

تاج الملوک نواب شریفی، دختر زینت الحاجیه و نواب میرزا محمدعلی شریفی، با علی اکبرخان خوشنویس ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید