دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نواب میرزا محمدعلی شریفی

نواب میرزا محمدعلی شریفی، فرزند فاطمه خانم و میرزا محمد صدر شریف، همسر زینت الحاجیه بود و فرزندان آن دو علی نواب شریفی، فخرالحاجیه، تاج الملوک، ابوالحسن، و فاطمه نام داشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو