دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ردیف عقب، ایستاده از راست: علی اکبر غفاری، ایران خانم غفاری، گلبدن باجی، ستار غفاری (خواهرزاده ایران خانم)، منوچهر غفاری (پسر شوکت غفاری)، اصلان غفاری (پسر ملیکه خانم)، پسر بچه: پسر گلبدن باجی، خدیجه سلطان، ملیکه خانم غفاری (خواهر علی اکبر غفاری)، و منصور لشگر (برادر ایران خانم)؛ ردیف دوم، نشسته از راست: امیردخت (دختر ایران خانم و علی اکبر غفاری)، شوکت غفاری (خواهر علی اکبر غفاری)، رضا قلی خان (عموی علی اکبر غفاری)، نگار خانم (همسر رضا قلی خان)، و فخرالملوک (دختر ملیکه خانم)؛ ردیف جلو، نشسته از راست: پری (خدمتکار) و مهین دخت (دختر شوکت خانم)