دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایران خانم غفاری

دختر آغا بیگم و حیدرعلی خان (منصور لشگر)؛ همسر علی اکبر غفاری و مادر امیردخت غفاری

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید