دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اکبر غفاری

پسر خرم خانم و مرتضی قلی خان غفاری که با نگار خانم و رضا قلی خان غفاری (عمویش) بزرگ شد. او با ایران خانم غفاری ازدواج کرد و امیردخت غفاری دختر آن‌دواست.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید