دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیردخت غفاری

دختر ایران خانم و علی اکبر غفاری؛ همسر خسرو خان صالح، فرزندانشان: گیتی، فریده، مهردخت، و مهرداد

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید