دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمرالسلطنه

ت ۱۲۹۲ ق

قمرالسلطنه، دختر نورالدوله و مظفرالدین شاه، در سال ۱۲۹۲ق به دنیا آمد. با غلام رضا خان احتشام الدوله (پسر حسام الملک همدانی) ازدواج کرد؛ فرزندان: ملوک خانم، نصرالله خان، و غلامحسین خان

فهرست تعیین زوجات، اولاد و نتایج ناصرالدین شاه قاجار، تالیف میرزا هدایت الله کاشانی لسان الملک سپهر، به کوشش محمد رضا بهزادی، محمد طلوعی، محمد میرزاخانی، پیام بهارستان، دوره دوم، سال پنجم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۲ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید