دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

غلام علی خان عزیز السلطان (ملیجک ثانی)

ت ۱۲۹۷ ق تهران
و ۱۳۵۹ ق تهران

غلام علی خان پسر میرزا محمد خان ملیجک اول، نوه یک چوپان کرد گروسی، برادرزاده زبیده خانم امین اقدس (همسر ناصرالدین شاه)، بود و ناصرالدین شاه علاقه خاصی به او داشت. در سال ۱۳۰۴ ق از ناصرلدین شاه لقب عزیزالسلطان دریافت کرد. در یازده سالگی با دستور ناصرالدین شاه به نامزدی دختر هشت ساله شاه، اخترالدوله، درآمد و در سال ۱۳۱۲ ق با او ازدواج کرد. عزیزالسلطان در سال ۱۳۱۹ ش در تهران درگذشت.

اولین دیدار غلام علی با شاه زمانی بود که در یک سالگی همراه پدرش به دیدن عمه‌اش، زبیده خانم امین اقدس، همسر مورد اعتماد و با نفوذ شاه به اندرون می‌آمد. در کودکی، غلام علی دچار تراخم و لکنت شدید بود. غلام علی جایگزین گربه محبوب شاه، ببری خان، شد که ساکنین حرم، به دلیل حسادت به امین اقدس که محافظ او بود، کشته بودند. عشق وسواس گونه شاه به غلام علی باعث عصبانیت عده زیادی در دربار و حکومت و به خصوص در میان فرزندان شاه شده بود. بخشی از زندگی رمانتیک عزیزالسلطان و عشق او به دختر دیگر ناصرالدین شاه، تاج السلطنه، در کتاب خاطرات تاج السلطنه تصویر شده است. بعد از مرگ ناصرالدین شاه عزیزالسلطان ارتباط خود را با دربار حفظ کرد ولی در نهایت بیشتر ثروت خود را از دست داد. بستن

Abbas Amanat, “ʻAziz al-Sultan,” Encyclopedia Iranica, Vol. III, Fasc. 3, pp. 263-265; an updated version is available online at https://iranicaonline.org/articles/aziz-al-soltan-golam-ali-khan (accessed on 23 September 2021). بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید