دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا ملک آرا

ت ۲۰ رمضان ۱۲۵۵ ق
و ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۱۴ ق

پسر خدیجه خانم چهریقی و محمد شاه قاجار و برادر ناصرالدین شاه؛ در سال ۱۲۹۵ ق ملک آرا لقب گرفت.

بعداز مرگ پدرش در ذیحجه ۱۲۶۸ ق، ناصرالدین شاه او را به بغداد تبعید کرد. در سال ۱۲۹۵ ق به ایران بازگشت و شاه او را به ملک آرا ملقب ساخت. سپس به حکومت خمسه منصوب شد و در شعبان ۱۲۹۵ ق نگران از جان خود به قفقاز گریخت اما با وساطت میرزا حسین خان سپهسالار در دوازدهم شوال ۱۲۹۶ به ایران بازگشت. در سال ۱۳۰۳ ق به وزارت تجارت و در سال ۱۳۱۱ ق به حکومت گیلان منصوب شد. در سال ۱۳۱۳ ق به نمایندگی از ایران در جشن تاجگذاری نیکلای دوم شرکت کرد. در جمادی الثانی ۱۳۱۴ ق به وزارت عدلیه و تجارت منصوب شد. بستن

بامداد، مهدی، تاریخ رجال ایران، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۵۰، ج ۲ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید