دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کیومرث میرزا (عمید الدوله)

کیومرث میرزا فرزند قهرمان میرزا (پسر عباس میرزا نایب السلطنه) بود. او سه همسر داشت: عالیه خانم، آسیه خانم (عزیز الدوله بزرگ)، و خاور خانم. فرزندان عالیه خانم و کیومرث میرزا: محمد میرزا قهرمانی قاجار، شرف الدین میرزا قهرمانی قاجار، و عمید الدین میرزا قهرمانی قاجار بودند. عزیز الدوله دختر آسیه خانم و کیومرث میرزا بود، و طلعت الدوله دختر خاور خانم و کیومرث میرزا

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید