دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شوکت الدوله

حاجیه زرین تاج خانم شوکت الدوله، دختر ملک تاج نجم السلطنه و مرتضی قلی خان وکیل الملک اسفندیاری، همسر حاج عباسقلی سهم الملک بیات اراکی است.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید