دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چند نامه

چند نامه

مجموعه چند نامه از جمله نامه های عاشقانه زنی ناشناس به مهدیقلی میرزا؛ دو نامه از پوری خانم(پوراندخت) به شوهرش معین الدین؛ و نامه ای از آذر کاووسی در جهرم به دختر عمه اش پوران نصرت مظفری در تهران و گزارش امتحانات مدرسه؛ به همراه چند نامه دیگر.