دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباسقلی اسفندیاری

ت ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ ق
و ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ ق

پسر محتشم السلطنه؛ همسر اول مریم فیروز، و پدر افسانه اسفندیاری

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید