دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

ردیف جلو، از راست: مریم فیروز و زینت الدوله؛ ردیف وسط: عباسقلی اسفندیاری؛ بقیه ناشناخته هستند. نوشته پشت عکس: «قبل از مسافرت آقا به انگلستان ۲۸ فروردین ۱۳۱۶»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ فروردين ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۶ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A75
  •