دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسانه اسفندیاری (گیدفر)

ت ۱۳۵۲ یا ۱۳۵۳ ق

دختر مریم فیروز و عباسقلی اسفندیاری

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید