دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست، مردان: امیر اسفندیاری، بهرام، مسعود خازنی، حسینعلی اسفندیاری، دکتر تاجبخش، غلامحسین اسفندیاری، و عباسقلی اسفندیاری؛ از راست، زنان: زینت الدوله، مهری اسفندیاری اردلان، عفت خانم و کودک در آغوشش افسانه اسفندیاری، هلن، و مریم فیروز