دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خانم جناب

ت ۱۲۸۵ ش اصفهان

بی بی خانم (تان جون)، دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میرسید علی جناب، در سال ۱۲۸۵ ش در اصفهان به دنیا آمد؛ با آقا ضیاء ازدواج کرد. بی بی خانم در فرانسه به تحصیل زبان فرانسه پرداخت. او دبستان عصمتیه را در اصفهان دایر کرد.

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید