دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلطنت خانم جناب

ت ۱۲۵۹ ش اصفهان
و ۱۳۵۰ ش اصفهان

سلطنت خانم (شازده جان)، دختر جیران خانم و محمد حسین میرزا، در سال ۱۲۵۹ شمسی در اصفهان به دنیا آمد. با میرسید علی جناب ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: بی بی خانم (تان جون)، عذرا (خدیجه سلطان بیگم)، نیره، ملک (ربابه سلطان بیگم)، اکبر (میرزا محمد حسین)، سید کمال‌الدین (میرزا علی)، سید جمال‌الدین (میرزا محمد حسن)، سید شمس الدین (میر سید محمد)، سید فخرالدین (میرزا ابراهیم)، و خانم فخر (زهرا بیگم). سلطنت خانم در سال ۱۳۵۰ شمسی در اصفهان درگذشت.

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو