دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میر سید علی جناب

پسر سکینه بیگم و میر محمد باقر جناب؛ با سلطنت خانم ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: بی بی خانم (تان جون)، عذرا (خدیجه سلطان بیگم)، نیره، ملک (ربابه سلطان بیگم)، اکبر (میرزا محمد حسین)، سید کمال‌الدین (میرزا علی)، سید جمال‌الدین (میرزا محمد حسن)، سید شمس الدین (میر سید محمد)، سید فخرالدین (میرزا ابراهیم)، و خانم فخر (زهرا بیگم).

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید