دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا رضا مسعودی خراسانی

ت ۶ تير ۱۲۷۴ ش

پسر خان بی بی خانم (گلین خانم) و محمد حسن مسعودی خراسانی. دو بار ازدواج کرد که همسران او زهرا (میمنت جعفری هروی) و بیگم آغا (خانم امیر) نام داشتند. سوسن و نسرین دختران زهرا و میرزا رضا بودند. مسعود، امیرحسین، نوابه، و محمود، فرزندان بیگم آغا و میرزا رضا بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید