دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رو نوشت شناسنامه رضا مسعودی

رو نوشت شناسنامه رضا مسعودی

رونوشت شناسنامه، با سربرگ وزارت کشور، اداره کل ثبت احوال؛ مشخصات صاحب شناسنامه: شماره شناسنامه سی و سه هزار و پانصد و شانزده؛ تاریخ صدور: شانزدهم تیر ماه ۱۳۱۰ ش، نام: میرزا رضا خان مسعودی خراسانی؛ نام پدر: محمد حسن خان؛ نام مادر: خان بی بی خانم؛ تاریخ تولد: ششم سرطان هزار و دویست و هفتاد و چهار؛ محل سکونت: طهران؛ نام همسر: زهرا؛ شماره شناسنامه بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست؛ متولد: ۱۲۹۶ ش؛ تاریخ ازدواج: بیست و ششم آبان سی و دو ؛ فرزندان: سوسن، شماره شناسنامه: سیصد و بیست و هفت؛ متولد دوم تیر هزار و سیصد و سی و چهار؛ نسرین به شماره شناسنامه هفتاد و هفت؛ متولد چهارم فروردین هزار و سیصد و سی و هفت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ تير ۱۳۴۰ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B14
  •