دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسن مسعودی خراسانی

پسر خانم بزرگ (ملک سلطان) و مسعود مسعودی خراسانی. دو بار ازدواج کرد که همسران او خان بی‌بی خانم یا گلین خانم (دختر عباس شجاع نظام هراتی) و ربابه نام داشتند. فرزند ربابه و محمد حسن، ملوک، نام داشت. فرزند گلین خانم و محمد حسن، میرزا رضا مسعودی خراسانی، بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید