دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خان بی بی خانم (گلین خانم)

دختر عباس شجاع نظام هراتی و همسر محمد حسن مسعودی خراسانی که میرزا رضا مسعودی خراسانی فرزند آن دو بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید