دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه رخساره خانم و دیگران، ۱۳۳۱ ق

بیع نامه رخساره خانم و دیگران، ۱۳۳۱ ق

حاجی مسعود فخرالفضلا با شراکت ورثه حاجی میرزا محمود آقا که عبارتند از آقا میرزا حسین آقا با وکالت حاجی فخرالفضلا، حسن آقا از طرف خود، و رخساره خانم از طرف خود همگی پنج سهم و یک ربع [ناخوانا] از جمله هفده سهم شش دانگ قریه میاب از محال مرند با توابع آن از اراضی آبی و دیمی و تلال و جبال و عیون و انهار و المزارع و مراتع و چراگاه و ینجه زار [یونجه زار] و محل طاحونه و دهکده و خرمنگاه و غیره را در عوض هفت هزار و دویست تومان رایج قران جدید الضرب مظفرالدین شاهی به مصالحه به حاجی بابا آقا تاجر گنجه، پسر حاجی محمد تاجر گنجه، با وکالت آقا حسن تاجر گنجه منتقل کرده اند. در حاشیه میرزا حسین صدر زاده وکالت حاجی فخرالفضلا را و رخساره خانم این مصالحه را تأیید کرده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ ربیع‌الثانی ۱۳۳۱ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A33
  •