دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمر تاج توران الدوله

ت ۱۲۷۹ ش
و ۱۳۱۶ ش

قمر تاج توران الدوله، دختر تاج السلطنه و امیر حسن خان شجاع السلطنه، در حدود سال ۱۲۷۹ ش به دنیا آمد. ازدواج اول او با ارباب فرج ضرغام بود و فرزند آن ها تاج ایران نام گرفت. وقتی تاج ایران نه ماهه بود، این ازدواج به جدایی انجامید. توران الدوله سپس با آقا شیخ علی اصغر ماجدی گرکانی ازدواج کرد و آن دو صاحب دو فرزند شدند: خسرو و احمد. توران الدوله در سال ۱۳۱۶ ش (در ۳۷ سالگی) درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید