دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید عبدالله افقهی

سید عبدالله افقهی با منیر خانم تفرشی نبوی ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو جمال و بدرالسادات نام داشتند. منیرخانم زمانی که بدرالسادات شش ماهه بود (حدود ۱۲۹۹) درگذشت. سید عبدالله سپس با عذرا عفت الملوک (خان جان)، دختر تهرانیان فخرالتجار، ازدواج کرد. فرزندان آنها شمسی، منیر، زینت، و علی نام داشتند. همسر سومش خانم کروریان بود و نام فرزندشان: سرور. نام چهارمین همسر سید عبدالله افقهی اکرم السادات (نورالهدی) بود؛ فرزندان آنها: فرزانه، فراز، فریده، و حسین.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید