دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر افقهی

ت ۱۳۴۲ یا ۱۳۴۳ ق

دختر عذرا عفت الملوک و سید عبدالله افقهی؛ همسر محمد علی آژیر

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید