دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمال افقهی

ت ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ ق
و ۱۴۳۴ یا ۱۴۳۵ ق

پسر منیر تفرشی نبوی و سید عبدالله افقهی؛‌ همسر ایران خانم

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید