دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی افقهی

ت ۱۳۴۰ یا ۱۳۴۱ ق
و ۱۴۳۱ یا ۱۴۳۲ ق

دختر عذرا عفت الملوک و سید عبدالله افقهی؛‌ همسر عبدالله نبوی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید