دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی افقهی

ت ۱۳۴۶ یا ۱۳۴۷ ق

پسر عذرا عفت الملوک و سید عبدالله افقهی؛ همسر منصوره کازرونی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید