دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زینت افقهی

ت ۱۳۴۴ یا ۱۳۴۵ ق
و ۱۴۲۵ یا ۱۴۲۶ ق

دختر عذرا عفت الملوک و سید عبدالله افقهی؛‌ همسر عباس نیک نیا

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید