دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ضیاء نجم آبادی

ت ۱۲۹۶ ش
و ۱۶ آبان ۱۳۴۱ ش تهران

ضیاء نجم آبادی پسر عذرا خانم نجم آبادی و محمد حسین فلاحی دماوندی بود. با وفات پدر درکودکی، نام خانوادگی مادربرای او انتخاب شد. در سال ۱۲۹۶ ش در احمد آباد دماوند به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۳ با صدیقه نجم آبادی ازدواج کرد. پس از فوت صدیقه خانم در سال ۱۳۳۴، وی با فاطمه (پریچهر) منصوری مؤید ازدواج کرد و آن دو صاحب فرزندی به نام علیرضا (کاوه) شدند. ضیاء نجم آبادی در ۱۶ آبان ۱۳۴۱ در تهران درگذشت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید