دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهی فوت صدیقه نجم آبادی، ۱۳۳۴ ش

گواهی فوت صدیقه نجم آبادی، ۱۳۳۴ ش

رونوشت خلاصه مرگ، روی برگه وزارت کشور، گزیده متن: تاریخ چهارم فروردین ۱۳۳۴، تهران، صدیقه نجم آبادی، فرزند رقیه خانم و مهدی، متولد ۱۲۸۱؛ دارنده شناسنامه شماره چهارده هزار و پانصد و نود و پنچ، صادره از تهران، حوزه سه، شهرستان تهران به مرض سرطان مرده و مرگش در دفتر مردگان سال ۱۳۳۴حوزه متوفیات ثبت شده است. این رونوشت خلاصه مرگ بدون هیچ عیب و خدشه و قلم خوردگی برحسب تقاضا نامه کتبی به ضیاء نجم آبادی [همسر صدیقه نجم آبادی]، فرزند محمد حسین، تسلیم گردید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ فروردين ۱۳۳۴ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1391A25
  •