دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بلقیس خانم معزی

دختر فاطمه خانم و بهرام میرزا (معز الدوله)؛ همسر عباسقلی خان بهلول قزوینی؛ فرزندان: خان بابا خان، بانو خانم، مریم خانم، و ابوالقاسم خان

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید