دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نواب آقا جواد

نواب آقا جواد پسر بی بی صغری بیگلربیگی، خواهرزاده مشیرالممالک، و از نسل نواب هندی بود. همسرش بی بی علی عسکر خان و فرزندان او عبارتند از: فرخنده خانم نوابی، عالیه نواب خانم، محمدرضا نواب پور، علیمحمد نوابی، و اکبر نوابی.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید