دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی علی عسکر خان

دختر اشرف الحاجیه و علی عسکر خان دوم و همسر نواب آقا جواد. فرزندان شان عبارتند از: فرخنده خانم نوابی، عالیه نواب خانم، محمدرضا نواب پور، علی محمد نوابی، و اکبر نوابی.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید