دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خرمن ایدون

ت ۱۷ آبان ۱۲۴۸ ش یزد

دختر دولت و خدامراد بهزیز؛ همسر بهرام ایدون؛ فرزندان: شهریار، رشید، سروش، خدامراد، رستم، و زال

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید