دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن خان (بزرگ) حکیم باشی

همسر ملکی جهان خانم رکنی و پدر جهان آرا (حاج خانم) پزشکیان و هدایت الله.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید