دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید حسین شیخ الاسلام (مجد الاسلام)

میرزا سید حسین شیخ الاسلام قزوینی (مجد الاسلام) فرزند قمر طلعت خانم و میرزا احمد شیخ الاسلام و شوهر خانم خانمها و زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده) در سال ۱۳۳۶ ق فوت کرد.

میرزا سید حسین شیخ الاسلام قزوینی (مجد الاسلام) فرزند قمر طلعت خانم و میرزا احمد شیخ الاسلام، برادر میرزا علی اکبر شیخ الاسلام و شوهر خانم خانمها و زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده) در سال ۱۳۳۶ ق فوت کرد. فرزندانش از خانم خانمها: اشرف السلطنه، شفیعه خانم ، فخر المعظم سر کاری، مهری خانم، سید محمد و سید مصطفی شیخ الاسلام. فرزندانش از زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده): حاج میرزا ابوتراب، میر هادی، سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) و نواب حاجیه شیخ الاسلامی. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو