دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موسى خان وزيرى (میرپنج)

و ۱۳۰۴ ق

موسى خان میرپنج، فرزند لطفعلی خان مهاجر وزیری، از مهاجران قفقازی به تهران بود که در بریگاد قزاق به درجه میرپنجی رسید. وی پس از روی کار آمدن سردار سپه از خدمت نظامی کناره گرفت. در سال ۱۳۰۱ ش به ریاست مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی منصوب شد. موسى خان با بی بی خانم استرآبادی ازدواج کرد و فرزندان آن دو از این ازدواج مولود، علینقی، فتحعلی، حسنعلی، خديجه افضل، علیرضا، و علی اصغر نام داشتند. او دو بار دیگر هم ازدواج کرد که فرزند او از همسر سومش مریم وزیری نام داشت. موسى خان در سال ۱۳۰۴ ش درگذشت.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید