دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهانشاه میرزا بیابانی

پسر سیف الملوک میرزا معتضد حضور. همسر اولش، خانم آغا، دختر نجفقلی خان سیستانی بود. او از این ازدواج صاحب فرزندی به نام سردار علی میرزا شد که با گوهرملک حسابی ازدواج کرد. همسر دیگر او اکرام السلطنه نام داشت که علی محمد میرزا جهانداری و رفعت الملوک جهانداری فرزندان آنها بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید