دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده گوهر ملک حسابی

خانواده گوهر ملک حسابی

از راست به چپ:‌ جهانشاه میرزا (پدر سردار علی میرزا)، سردار علی میرزا (همسر گوهرملک) که فرزندش مهرداد را در آغوش دارد، جهاندار (فرزند اول گوهرملک)، و فرخ ملک (فرزند دوم گوهرملک).

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  به گفته خانواده،‌ جهانشاه میرزا خود دوربین را تنظیم کرده و عکس را گرفته است.

 • ابعاد ۱۱ × ۱۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
 • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1397A26
 •