دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهانشاه میرزا در کنار نوه ها و دخترش

جهانشاه میرزا در کنار نوه ها و دخترش

مرد ایستاده: جهان شاه میرزا، زن جوان: رفعت الملوک خانم (دختر اکرام السلطنه و جهان شاه میرزا)، کودک در آغوش رفعت الملوک: والیه جهانداری، دو کودک کنار رفعت الملوک از چپ به راست: اسکندر جهانداری و مهرداد جهانداری. ردیف دوم، دختربچه ای که نصف صورتش پیداست: پروانه جهانداری، دختری که کنارش نشسته: مهری جهانداری که نعیمه جهانداری را در بغل دارد. پسر بچه ایستاده بالای سر رفعت الملوک: جهاندار جهانداری، دختر سپیدپوش کناراو: فرخ ملک جهانداری، و دختر کنار فرخ ملک که تقریبا پشت سر مهری است: فرح خواجه نوری.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A9
  •