دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فهرست مخارج و رسیدهای مربوط به کالاهای خانگی

فهرست مخارج و رسیدهای مربوط به کالاهای خانگی

فهرست مخارج و رسیدهای مربوط به کالاهای خانگی از جمله صورت حساب زری دوزی عالیه خانم. اولین سند به تاریخ رمضان ۱۳۳۵ ق است.