دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش چند روز از زندگی شاهزاده یمین‌الدوله، ۱۲۸۴ ق

گزارش چند روز از زندگی شاهزاده یمین‌الدوله، ۱۲۸۴ ق

شامل دیدار با میرزا حسین، میرزا باقر خان، آقا باشی، رضا قلی خان نایب وزیر دول خارجه، و دختر شاهزاده، آمدن عصمت الدوله و آوردن یک طاقه شال ترمه از طرف ولیعهد، و آمدن مهد علیا و ذبح دو گوسفند برای او

نمای تفصیلی